30 मार्च २०१७ गुरुवार

 शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

    कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  30 मार्च २०१७ गुरुवार

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४७   भाग १०   ) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन : डुलकी आणि आरोग्य ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी: शेळ्यामधील कृत्रिम रेतन ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा : शेडनेट शेती ,अंकुश खताळ ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे : शाश्वत शेतीसाठी जमिनीची आरोग्यपत्रिका  भाग ०४ ६:००
९:१५ गीतगंगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद : गुंजळ गोळे भाग ०४ ६:४५
१०:०० किलबिल ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० कथाकथन   व.पु.काळे आत्मियता ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *