२५ मार्च २०१७ शनिवार

       शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

                          कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  २५     मार्च २०१७     शनिवर

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४७   भाग ०५  ) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (उन्हाळ्यामध्ये घामोळे येऊ नये म्हणून घ्यावयाची काळजी   ) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (पवार टीलार आणि रोटावेटर _कीटक नाशक अंशतपासणी  ) ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा (  तूर पिक अजय यादव जि लातूर मुलाखत  ) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (ऊस खोडवा  व्यवस्थापन-डी.एच. फाळके भाग १०     ) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (बी टूगेदर संस्थेची ओळख उज्वला प्रसाद बागवडे  ) ६:४५
१०:०० किलबिल (पंडित आणि भट  ) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० कथाकथन   व.पु.काळे चांगुलपणा ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *