२४ मार्च २०१७ शुक्रवार

                         शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

                          कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  २४    मार्च २०१७     शुक्रवार

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४७   भाग ०४   ) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (मानसिक आरोग्य  ) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (मधमाश्या पालन वसाहतीची देखभाल   ) ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा (  मधमाश्या पालन राजू मंडळ ) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (ऊस खोडवा  व्यवस्थापन-डी.एच. फाळके भाग ०९     ) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (सॅनिटरी नॅपकिन छाया सतीश काकडे  ) ६:४५
१०:०० किलबिल (देवमासा आणि माकड   ) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० कथाकथन   व.पु.काळे भाग ०२ ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *