२३ मार्च २०१७ गुरुवार

                         शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

                          कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  २३   मार्च २०१७     गुरुवार

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४७   भाग ०३  ) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (मानसिक आरोग्य हाच शारीरिक आरोग्याचा पाया याविषयी माहिती ) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी (हिरवळीची खते  ) ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा (  ) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (खोडवा ऊस व्यवस्थापन-डी.एच. फाळके भाग ०८    ) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद ( ) ६:४५
१०:०० किलबिल (  ) ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० कथाकथन   सवतीचा शब्द व.पु.काळे भाग ०२ ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *