१७ मार्च २०१७ शुक्रवार

 शारदा कृषी वाहिनी (९०.८ एफ .एम )

                                                              कृषी विज्ञान केंद्र, शारदानगर, बारामती 

प्रसारण दिनांक  १७  मार्च २०१७

सकाळ / संध्याकाळ उद्घोषक _ श्री. विटकर / कु. रोहिणी

सकाळ सदरचे नाव संध्याकाळ
७:०० वंदे मातरम – वाहिनी गीत, मंगलध्वनी, रूपरेषा ४:००
७:०५ अभंगवाणी (तुकारामगाथा निरुपण-६४६  भाग ०७) ४:०५
७:२० कृषी संदेश ४:२०
७:२५ आरोग्यधन (आरोग्यविद्या) ४:२५
७:३० हवामान अंदाज + बाजारभाव ४:३०
७:३५ बळीराजा तुझ्याचसाठी () ४:३५
७:४५ भक्तितरंग                                                                                                                         गीतगंगा ४:४५
८:१५ यशोगाथा ( मुलाखत_विषय देशी गाई दुग्धउत्पादन सतीश दळवी भाग ०३) ५:१५
८:३० गाणे मनातले ५:३०
९:०० तंत्र शेतीचे (खोडवा ऊस व्यवस्थापन-डी.एच. फाळके ) ६:००
९:१५ गीतगंगा                                               भक्तितरंग ६:१५
९:४५ साद प्रतिसाद (मुलाखत-चित्रकर्ती भक्ती विलास लाड, मुंबई) ६:४५
१०:०० किलबिल () ७:००
१०:१५ गीतगुंजन ७:१५
१०:३० पुस्तकवाचन (अग्निपंख भाग ४१ ) ७:३०
१०:४५ स्वरांजली ७:४५
११:०० प्रसारण समाप्तीची उद्घोषणा ८:००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *